Witamy na stronie centrum medycznego NASZE ZDROWIE

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00     

ul. Górnośląska 4a, tel. 22 3781213, 22 3781214

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. 22 4149999

cm@nasze-zdrowie.pl


Szczepienia p/c Grypie

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie rozpoczeło szczepienia przeciwko grypie.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 


Strona główna

Serdecznie zapraszamy

do skorzystania z usług Centrum Medycznego Nasze Zdrowie Sp. z o.o.

Celem naszej działalności jest świadczenie usług medycznych służących profilaktyce, przywracaniu oraz promocji zdrowia.

Bezpłatne Szczepienia Przeciwko Grypie!!!

 

Od września 2016, rozpoczynamy bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia.


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+".

 

 

Informacja dla pacjentów

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,


Dnia 30.06.2016r.  doszło do połączenia spółki Nasze Zdrowie Sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie S.A. („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia spółka PZU Zdrowie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Nasze Zdrowie Sp. z o.o. W związku z tym, począwszy od Dnia Połączenia są Państwo pacjentami spółki PZU Zdrowie S.A. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, adres e-mail BUZ@pzu.pl, (dalej „PZU Zdrowie”).


PZU Zdrowie prowadzi i przechowuje Państwa dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w celu udzielania Państwu świadczeń medycznych. PZU Zdrowie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Następujące kategorie Państwa danych osobowych mogą być przetwarzane przez PZU Zdrowie: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Państwa stanu zdrowia lub udzielonych Państwu świadczeń zdrowotnych.


Państwa dane osobowe zostały przekazane PZU Zdrowie przez spółkę Nasze Zdrowie sp. z o.o. w wyniku połączenia spółek poprzez przejęcie spółki Nasze Zdrowie sp. z o.o. przez PZU Zdrowie.


Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Państwa, w tym do profilowania.

 

NASZE ZDROWIE Sp. z o.o.


Zarząd spółki „Nasze Zdrowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 29 marca 2016 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o. nr 2/03/2016 plan połączenia spółki „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o.  ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o. na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

 

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.

PROMOCJA! PROMOCJA! PROMOCJA!

 

Profile badań laboratoryjnych - kompleksowe podejście do zdrowia


Oferta skierowana jest do osób chcących sprawdzić ogólny stan swojego zdrowia, a także pacjentów skierowanych przez lekarza na badania w celu wykrycia konkretnego schorzenia lub monitorowania przebiegu leczenia chorób zdiagnozowanych. Wykonanie badań w oferowanych Państwu pakietach pozwala zmniejszyć ich koszty nawet o 50 % w stosunku do cen jednostkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!


 
Pracownia Psychotechniczna i Test Wysiłkowy

Pragniemy poinformować, iż Centrum medyczne Nasze Zdrowie otworzyło Pracownie Psychotechniczną oraz rozszerzyło Swoją diagnostykę o Próbę Wysiłkową (Test wysiłkowy EKG).


Badania wykonywane w placówce na ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. (22) 414-99-99

POZ w Naszym Zdrowiu!

Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować Państwa, że z dniem 1.02.2013r. w placówce przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 rozpoczynamy świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy rodzinnych i komfortowym warunkom lokalowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom wysoki poziom świadczonych usług.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wyboru lekarza pierwszego kontaktu i składania deklaracji w naszej placówce.